Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Main X79 1 socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huanan X79-8D dual Socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huananzhi X79 Luxury Đơn New Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X79 M2 V1.0 Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huanan X79-4D dual Socket Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - AD3 Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huaanzhi X99 F8D Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - PLex HD Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 T8D Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 F8 - 1 CPU Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main X99 - T8 1 CPU Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ
Main Huaanzhi X99 -TF Main/ Bo mạch chủ Huananzhi Liên hệ